بازدید از مترو شیراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         بازدید از مترو شیراز 

بازدید از مترو شیراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           بازدید از مترو شیراز – ایستگاه فلکه احسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       دانشگاه مرودشت – برداشت با تئودولیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه مرودشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه فریدونکنار – رشته نقشه برداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازار وکیل – شیراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یه خواب گارگاهی ناز بعد از کلی فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترازیابی مسیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجرای کانال ذوذنقه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

as

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا

 

 

استان بوشهر – بندر رستمی

RSS
Facebook
Instagram
SOCIALICON